منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
راز کسب درآمد از اینترنت

راز کسب درآمد از اینترنت

آموزش ASP.NET Core MVC

آموزش ASP.NET Core MVC

پروژه زلزله ( سختی دیوار برشی)

پروژه زلزله ( سختی دیوار برشی)

درآمد از اینترنت

درآمد از اینترنت

برنامه تحت اكسل براي رسم نمودار دانه بندي خاك+گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

برنامه تحت اكسل براي رسم نمودار دانه بندي خاك+گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

گزارش کار آزمایشگاه مصالح ساختمانی

گزارش کار آزمایشگاه مصالح ساختمانی

گزارش کار آزمایشات مصالح ساختمانی

گزارش کار آزمایشات مصالح ساختمانی

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

مقاله مواد و مصالح ساختماني در هر دوره از تاريخ معماري ايران

مقاله مواد و مصالح ساختماني در هر دوره از تاريخ معماري ايران

پروژه دستی سازه ی فولادی

پروژه دستی سازه ی فولادی

گروه محصول -> کامپیوتر و اینترنت -> فناوری اطلاعات

مقاله سیستم های خبره و تاثیر آن بر فناوری اطلاعات سازمان هاقیمت: ۶۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 85     کد محصول :21788مقطع : کاردانی،کارشناسی

عنوان کامل: سیستم های خبره و تاثیر آن بر فناوری اطلاعات سازمان ها

دسته: فناوری اطلاعات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: 85

_______________________________

بخشی از مقدمه:

در میان اهل فن و صاحبان اندیشه تعاریف و تفاسیر متنوعی دارد. در نگاهی کلی، استفاده از دلیل و برهان برای رسیدن به یک نتیجه از فرضیاتی منطقی با استفاده از روش‌های معین، تعریفی از استدلال تلقی می‌شود؛ تعریفی که البته با دیدگاه‌های فلسفی و گاه ایده‌آل‌گرایانه از استدلال تفاوت دارد. با این حال موضوع مهم و اساسی در اینجا بحث در چیستی و چرایی این دیدگاه‌ها نیست، بلکه در مورد نحوه طراحی سیستم‌های با قدرت استدلال، با هر تعریفی، برای رسیدن به مجموعه‌ای از تصمیمات منطقی‌ ‌ با استفاده از مفروضات یا به طور دقیق‌تر دانشی است که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. سیستم‌هایی خبره (expert systems) اساسا برای چنین هدفی طراحی می‌شوند. در حقیقت به واسطه الگوبرداری این سیستم‌ها از نظام منطق و استدلال انسان و نیز یکسان بودن منابع دانش مورد استفاده آن‌ها، حاصل کار یک سیستم خبره می‌تواند تصمیماتی باشد که درحوزه‌ها و عرصه‌های مختلف قابل استفاده، مورد اطمینان و تاثیرگذار هستند.

برنامه نویسی

بسیاری بر این باورند که سیستم‌های خبره بیشترین پیشرفت را در هوش مصنوعی به وجود آورده‌اند. آن‌چه درادامه می‌خوانید نگاهی کوتاه به تعاریف و سازوکار سیستم‌های خبره و گذری بر مزایا و محدودیت‌های به کارگیری این سیستم‌ها در علوم و فنون مختلف است.ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎيِ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ، ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻧﺎدﻟﺮ و ﺗﻮﺷﻤﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﻬﻢ، ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮيِ اﺛﺮﺑﺨﺶ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي و ﻗﺪرت اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﺤﻴﺢ آن ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازانِ ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ رواﺑﻂ رﺳﻤﻲ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر اﻓﺮاﻃﻲ و ﺗﻤﺮﻛﺰﮔﺮاﺋﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺖ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎن، ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺌﻮﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم و ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ.

هوش مصنوعی

در اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. وﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦِ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ. ﺑﺮ ﺧﻼف اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ اﻣﺮوزه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ دﻧﻴﺎي در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮورﺗﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻌﻨﻲ ارزش و اﻫﻤﻴﺖ "ﺳﺮﻋﺖ (اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ)" در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪي زﻳﺎدي ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻳﻜﻲ از ﺷﺮطﻫﺎي ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاوم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻣﻜﺎ نﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ادﺑﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ادﺑﻴﺎﺗﻲ ﻏﻨﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻟﮕﻮﻫﺎﺋﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎنی مدل های ﻛﻤﻲ و رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اراﺋﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺪﻟﻲ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﻳﻚ ﻃﺮف، ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺪاد اﺟﺰا و رواﺑﻂ زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺟﻮد دارد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻴﺸﺘﺮِ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻼﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ، ﻧﺎدﻗﻴﻖ و ﻣﺒﻬﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻓﺰوده، ﻣﺪلﺳﺎزي را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ دﺷﻮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻓﺎزي، رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪلﺳﺎزي ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺒﻬﻢ و ﭘﻴﭽﻴﺪهاي اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻓﺎزي خبره ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از رواﺑﻂ دروﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺧﻴﻞ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺪﻟﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮه ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد.

برای دریافت ادامه پروژه لطفا بر روی پرداخت کلیک کنید

 

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان

مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان

مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان

حجم:47300KB | بازدید :13

  مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان     این مجموعه ی بی نظیر شامل 1000 نقاشی در زمینه های دخترانه و پسرانه ، شخصیت های مذهبی ، شخصیت های کارتونی ( سیندرلا، هفت کوتوله،سفید برفی، شرک، مردعنکوبتی،هالک،پینیکیو، باب اسفنجی،توبیتی و...)، حیوانات ،...

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی

حجم:38915KB | بازدید :21

  جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی     شامل: طراحی ستون به صورت کامل- تعیین ضریب K و LANDA برای انواع ستون ها به روش دستی-طراحی برش تیر - کنترل خیز در تیر ها و سقف ها- طراحی کامل تیر ورق ها با سخت کننده و بدون سخت کننده عرضی- طراحی تیرلانه زنبوری وکنترل برش...

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی

حجم:38167KB | بازدید :22

  جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی     شامل: طراحی ستون بتنی با و بدون استفاده از نمودار به صورت کامل- تعیین ضریب K و LANDA برای انواع ستون ها به روش دستی-طراحی برش تیر بتنی- کنترل خیز در تیر ها و سقف ها- طراحی کامل تیر با سخت کننده و بدون سخت کننده عرضی-...

پاورپینت روسازی راه

پاورپینت روسازی راه

پاورپینت روسازی راه

حجم:35564KB | بازدید :17

  پاورپینت روسازی راه     شامل:   فصل اول روسازی راه فصل دوم خاک بستر فصل سوم زیر اساس و  اساس و رویه شنی فصل چهارم تثبیت خاک و مصالح شنی فصل پنجم قیر   طراحیه عالی با متن نوشتاری واضح   این پاورپینت 133 صفحه ای بصورت کامل و قابل...

جزوه کامل راه سازی

جزوه کامل راه سازی

جزوه کامل راه سازی

حجم:31068KB | بازدید :15

  جزوه کامل راه سازی     شامل:   انواع قوس آزمایش تراکم انواع غلتک پلان مسیر نقشه های توپوگرافی قوس های قائم قوس های مرکب قوس های دایره محاسبه کیلومتراژ منحنی بروکنر منشور غیر قائم محاسبه حجم عملیات خاکی روش پلانیمتری روش...

دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب ETABS 9.7 Portable

دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب  ETABS 9.7 Portable

دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب ETABS 9.7 Portable

حجم:26578KB | بازدید :11

  دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب  ETABS 9.7 Portable                              شاید شما هم دوست داشته باشید همیشه نرم افزار Etabs را همراه داشته باشید و بدون نیاز به نصب آن را در هر کامپیوتری اجرا کنید و طراحی و آنالیز را...

فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف

فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف

فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف

حجم:17373KB | بازدید :19

  فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف         دراین فایل تصویری فیلم آموزش فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف (SAFE) با توضیحات کامل بصورت گفتاری توسط آموزش دهنده در فیلم برای شما عزیزان قرار داده شده است. کیفیت تصویرعالی و بمدت 9:21 دقیقه میباشد. در...

فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان

فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان

فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان

حجم:11651KB | بازدید :7

    فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان         این فیلم آموزشی ساخت اپل آی دی رایگان با کیفیت عالی  و در مدت زمان 11 دقیقه میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی میتوانید قدم به قدم مراحل ساخت اپل آی دی را شخصآ انجام دهید. امیدواریم از این آموزش...