منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
فروش گیاه زینتی هاورتی گورخری

فروش گیاه زینتی هاورتی گورخری

معرفی انواع نژاد مرغ و رشد مرغ  به زبان لاتین

معرفی انواع نژاد مرغ و رشد مرغ به زبان لاتین

سوال ریاضی پایه هفتم و هشتم

سوال ریاضی پایه هفتم و هشتم

مجموعه مقالات بسیار مفید درباره زعفران

مجموعه مقالات بسیار مفید درباره زعفران

برنامه تحت اكسل براي رسم نمودار دانه بندي خاك+گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

برنامه تحت اكسل براي رسم نمودار دانه بندي خاك+گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

گزارش کار آزمایشگاه مصالح ساختمانی

گزارش کار آزمایشگاه مصالح ساختمانی

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

مقاله مواد و مصالح ساختماني در هر دوره از تاريخ معماري ايران

مقاله مواد و مصالح ساختماني در هر دوره از تاريخ معماري ايران

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

پروژه طراحی معماری ویلای دو طبقه

پروژه طراحی معماری ویلای دو طبقه

گروه محصول -> مقالات

دانلود مقاله رعايت قوانين انسان دوستانه بين الملليقیمت: ۱۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 12     کد محصول :11295قالب فایل: ورد

 

 

 

ترجمه : سيد مصطفي محقق داماد

استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

 

خطابه آقاي C.H. Aldrich يكي از استادان حقوق دانشگاه ليدن هلند كه به مناسبت انتصاب به كرسي قوانين انسان دوستانه بين المللي درنوامبر1990 ايراد گرديده وتوسط همان دانشگاه به چاپ رسيده است.

من براي اين سخنراني كه بايد به مناسبت انتصاب به كرسي استادي ايراد كنم ، موضوع رعايت قوانين انسان دوستانه بين المللي را انتخاب كرده ام بدين معنا كه چگونه مي توان دولتها وافراد نيروهاي مسلحي را كه دولتها به جنگ روانه مي كنند، درطي عمليات نظامي وادار به رعايت آن قوانين ساخت؟ طرح اين مسئله نه تنها درزمان كنوني كاري به موقع است، بلكه متاسفانه چون عدم احترام به قانون ، خود موجد ادامه بي حرمتي بيشتري خواهد گرديد،واجد اهميتي بنياني است. وقتي ملتها درگيرجنگهايي مي گردند كه حيات ومماتشان به آن بستگي دارد، روش هاي عادي حل اختلافات درزمان صلح كارآيي خود را ازدست مي دهند.اگر شيوه هاي خاص نظارت وحل اختلاف مبتني برقوانين انسان دوستانه بين المللي نتواند از نقض سنگين ومداوم آن قوانين جلوگيري نمايند،به احتمال قوي تصور مقابله به مثل، ملت هاي درگير اختلاف را به شكل فزاينده اي به سراشيب تند وپرشتاب عدم رعايت قوانين سوق مي دهد وازاين رهگذر بررنج ومحنت انسانهاي قرباني جنگ، اعم از نظامي وغير نظامي، مي افزايد تا بدانجا كه سرانجام عدم رعايت گسترده قوانين منجر بي اعتباري خود قانون مي گردد .يكي ازروزنامه نگاران برجسته امريكايي بنام جرج .اف.ويل اخيرا نوشت كه عبارت(( حقوق بين الملل)) غالبا چيزي از مقوله ((كوسه ريش پهن)) است وبه نطر وي،در مورد مسئله اعمال زور،اغلب با بستن دست طرف پاي بند اصول،به طرف بي رحم كمك مي كند1)).لازم نيست كسي به بربيني آقاي ويل باشد تادريابد كه نه فقط قانون ناظر به مشروعيت توسل به زور(jus ad bellum) بلكه كل ساختار قانون حاكم برچگونگي عمليات جنگي وحمايت از قربانيان جنگ ( jus in bello) ، در نتيجه قانون شكنيهاي گسترده مهم،در معرض مخاطره قرار مي گيرد،چرا كه قانون مذكور،برحسب تعريف،در مواقعي كه بيشترين فشار برنظم قانوني بين المللي وارد مي گردد قابل اعمال است.هرش لوتر پاخت،يكي از بزرگترين صاحب نظران اين قرن در زمينه حقوق بين الملل،گفته است: ((اگر حقوق بين الملل از بعضي جهات در دورترين نقطه افق علم حقوق قرارداشته باشد،شايد حتي آشكارتر است كه حقوق جنگ در دورترين نقطه افق حقوق بين الملل قرار مي گيرد2)).

اما قوانين انسان دوستانه بين المللي در نوشته هاي حقوقي نه تنها رو به زوال نيست،بلكه برعكس،در بسياري از عهدنامه ها يافت مي شود ودر صد ها ماده بسط وتفصيل پيدا مي كند.مضافا اينكه اين عهد نامه ها با پذيرش بسيار وسيعي روبرو گرديده است.خصوصا چهار كنوانسيون 1949 ژنو 1تاكنون بيش از 140امضا كننده دارد وجديدترين معاهده اي كه قواعد عرفي را تدوين نموده است،يعني پروتكل الحاقي اول،مصوب 1977 2،تاكنون داراي 197امضا كننده است3.بنابراين،قوانين پذيرفته شده،در كتابها هيچ ضعفي ندارند؛جايي كه در خطر است،در مقام عمل است .در عمل است كه قانون نسبت به قوانين مسطور در كتابها سست وبي بنيه مي نمايد.تخلف از قانون ،متاسفانه ،بسيار روي داده است.بعضي از اين تخلفات به وضوح ناشي از سياست سنجيده برخي دولت ها است كه پي برده اند ، موافقت صوري با ملتزم شدن به آن قوانين، بسي آسان تر از رعايت آنهاست. زماني كه آن قوانين درجريان درگيرهاي واقعي نظامي ، به مقرراتي دست وپاگير مبدل مي شوند عواملي كه اتخاذ چنين سياستهايي را تسهيل مي كنند، همانها هستند كه دربيشترموارد تخلف از ساير قوانين نيز دخالت دارند . به نظرمن اين عوامل عبارتند از: اول، جهل به قوانين؛ دوم سوء ظن وبد بيني ناشي ازاين كه اجباروالتزام به رعايت قانون بطور موثر ممكن نيست وتخلفات از قانون را نمي توان بطورموثر كيفر داد؛ وسوم، فقدان مكانيسمهماي موثر به منظور نظارت وحقيقت يابي وحل اختلافات . به گمان من اين عوامل با تاثيراتي كه متقابلا دريكديگر مي گذراند، عدم رعايت مقررات را چندين برابر فزوني مي بخشند. اجازه بدهيد اين عوامل را يك به يك بررسي كنيم تا معلوم شود كه براي بهبود رعايت قوانين مورد نظر درآينده، اقدام را بايد از كجا آغاز كرد

نخست – جهل به مقررات:

قوانين انسان دوستانه بين المللي، به شكلي كه تازمان ما پيشرفت كرده است نسبتا وسيع ودرعين حال پيچيده است . چهاركنوانسيون 1949 ژنواز بيش از 450 ماده تشكيل شده ودو پرتكل الحاقي 1977 نيز 130 ماده برآنها افزوده است. افزون بر متن اين معاهدات، كه درحكم بنياد وهسته مركزي است، مقررات مختلف ديگري نيز باز به صورت معاهده وهمچنين مجموعه اي از مقررات عرفي بين المللي ، بخصوص درمورد وسايل وروش هاي جنگ وجوددارد1.باتوجه به چنين كوهي از قواعد ومقررات بخوبي مي توان دريافت كه چراشخص عادي خاصه درايام صلاح، ممكن است بي اطلاعي از قوانين را ترجيح بدهدالبته براي رفع جهل وناآگاهي از يك ملت، لازم نيست كه به تمام شهروندان تفصيل اينگونه قوانين تعليم داده شود. فرمانده اردوگاه اسيران جنگي نياز دارد كه هم روح وهم نص مقررات مربوط به رفتار با اسيران را بداند اما فرد عادي فقط بايد به اصول كلي آگاه باشد. سرباز بايد بيش از فرد عادي، اما نه به اندازه فرماندهان خود، مطلع باشد. بنابراين ، وظيفه بنيادي آموزش – يا آنچه صليب سرخ وظيفه اشاعه ناميده است – آنچنان كه درآغاز مي نمايد ، دشوار نيست بااين حال ، احساس من اين است كه دركشورهايي از غرب كه من باوضع آنها آشنايي دارم، اين كارحتي با حداقل موفقيت نيز عملي نشده است وبطوري كه اطلاع دارم، كميته بين المللي صليب سرخ عدم اشاعه وانتشارقوانين انسان دوستانه بين المللي را به حد كافي، امري تقريبا جهاني مي داند.

به موجب هريك از معاهدات مربوط، مسئوليت اشاعه آگاهي نسبت به قوانين مورد نظر، بردوش دولتهاي امضا كننده معاهده نهاده شده است مثلا دركنوانسيون اول ژنو، اين مسئوليت با عبارت زير بيان گرديده است.

(( دولتهاي معظم متعاهد تعهد مي نمايند كه اين قراردادرا، درهمه احوال، محترم شمرده اتباع خود را به رعايت آن وادارند1))   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان

مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان

مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان

حجم:47300KB | بازدید :10

  مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان     این مجموعه ی بی نظیر شامل 1000 نقاشی در زمینه های دخترانه و پسرانه ، شخصیت های مذهبی ، شخصیت های کارتونی ( سیندرلا، هفت کوتوله،سفید برفی، شرک، مردعنکوبتی،هالک،پینیکیو، باب اسفنجی،توبیتی و...)، حیوانات ،...

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی

حجم:38915KB | بازدید :19

  جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی     شامل: طراحی ستون به صورت کامل- تعیین ضریب K و LANDA برای انواع ستون ها به روش دستی-طراحی برش تیر - کنترل خیز در تیر ها و سقف ها- طراحی کامل تیر ورق ها با سخت کننده و بدون سخت کننده عرضی- طراحی تیرلانه زنبوری وکنترل برش...

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی

حجم:38167KB | بازدید :20

  جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی     شامل: طراحی ستون بتنی با و بدون استفاده از نمودار به صورت کامل- تعیین ضریب K و LANDA برای انواع ستون ها به روش دستی-طراحی برش تیر بتنی- کنترل خیز در تیر ها و سقف ها- طراحی کامل تیر با سخت کننده و بدون سخت کننده عرضی-...

پاورپینت روسازی راه

پاورپینت روسازی راه

پاورپینت روسازی راه

حجم:35564KB | بازدید :12

  پاورپینت روسازی راه     شامل:   فصل اول روسازی راه فصل دوم خاک بستر فصل سوم زیر اساس و  اساس و رویه شنی فصل چهارم تثبیت خاک و مصالح شنی فصل پنجم قیر   طراحیه عالی با متن نوشتاری واضح   این پاورپینت 133 صفحه ای بصورت کامل و قابل...

جزوه کامل راه سازی

جزوه کامل راه سازی

جزوه کامل راه سازی

حجم:31068KB | بازدید :13

  جزوه کامل راه سازی     شامل:   انواع قوس آزمایش تراکم انواع غلتک پلان مسیر نقشه های توپوگرافی قوس های قائم قوس های مرکب قوس های دایره محاسبه کیلومتراژ منحنی بروکنر منشور غیر قائم محاسبه حجم عملیات خاکی روش پلانیمتری روش...

دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب ETABS 9.7 Portable

دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب  ETABS 9.7 Portable

دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب ETABS 9.7 Portable

حجم:26578KB | بازدید :7

  دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب  ETABS 9.7 Portable                              شاید شما هم دوست داشته باشید همیشه نرم افزار Etabs را همراه داشته باشید و بدون نیاز به نصب آن را در هر کامپیوتری اجرا کنید و طراحی و آنالیز را...

فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف

فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف

فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف

حجم:17373KB | بازدید :16

  فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف         دراین فایل تصویری فیلم آموزش فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف (SAFE) با توضیحات کامل بصورت گفتاری توسط آموزش دهنده در فیلم برای شما عزیزان قرار داده شده است. کیفیت تصویرعالی و بمدت 9:21 دقیقه میباشد. در...

فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان

فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان

فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان

حجم:11651KB | بازدید :7

    فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان         این فیلم آموزشی ساخت اپل آی دی رایگان با کیفیت عالی  و در مدت زمان 11 دقیقه میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی میتوانید قدم به قدم مراحل ساخت اپل آی دی را شخصآ انجام دهید. امیدواریم از این آموزش...